Testování znalostí žáků v testech Scio

Naše škola navazuje na dlouholetou tradici testování znalostí našich žáků v profilových předmětech a dovednostech. 
Testování směřujeme už na třetí ročník a na všechny další vyšší ročníky až do devátého. Hlavní baterii testů pak na závěrečný ročník, který svým charakterem (závěr povinné školní docházky) dovršuje znalosti žáků základní školy.
Jako základ je brán cizí jazyk, matematika a český jazyk. Tyto základní obory se snažíme dle možností doplnit o další, které vhodnou formou prověřují znalosti našich žáků, a srovnávají je tak s ostatními školami. Všechny testy jsou vypracovávány on-line. A protože se dlouhodobě a pečlivě věnujeme všem těmto činnostem, podařilo se nám získat Zlatý certifikát společnosti SCIO!

Scio