ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU naší školy

Zapisy

Vážení rodiče,
velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše děti plnily povinnou školní docházku na Základní škole Martina Luthera v Plzni. Budeme velmi rádi, když si důkladně pročtete webové stránky naší školy, a seznámíte se tak nejenom před zahájením nového školního roku, ale také před zápisy s filozofií, fungováním, pravidly a vším, co škola nabízí a poskytuje. Je pro vás připraveno také setkání s vyučujícími prvních tříd. Datum a čas konání tohoto neformálního setkání jsou uvedeny na webových stránkách školy, sekce Kalendář. Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení a přílohám. Některé z nich je nutné vyplnit před samotným zápisem a odevzdat je v termínu (popř. zaslat) do školy – vyřizuje tajemnice školy, paní Lenka Švarcová.

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku, a probíhá ve dvou dnech:

- středa 3. dubna 2019,
- čtvrtek 4. dubna 2019.

Konkrétní den a čas Vám bude včas sdělen emailem tajemnicí školy.

Zápis dětí, které nenavštěvují MŠK, se koná v:

- pátek 5. dubna 2019.

Konkrétní den a čas Vám bude včas sdělen emailem tajemnicí školy.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.
Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. V takovém případě zákonný zástupce zažádá o odklad (naleznete v příloze) a žádost doplní povinnými přílohami.

K zápisu je zapotřebí přinést:

 • žádost, kterou dokládáte svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole a kterou donesete/zašlete do školy nejpozději do 31. března 2018 (naleznete v příloze),
 • rodný list dítěte, který s sebou přinese zákonný zástupce, jenž k zápisu spolu s dítětem přijde,
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který s sebou přinese zákonný zástupce, jenž k zápisu spolu s dítětem přijde,
 • vyplněný dotazník, který s sebou přinese zákonný zástupce, jenž k zápisu spolu s dítětem přijde (naleznete v příloze),
 • souhlas o shodě, který s sebou přinese zákonný zástupce, jenž k zápisu spolu s dítětem přijde (naleznete v příloze),
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněnou žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněnou žádost (naleznete v příloze).

Organizace zápisu:

 • motivační část – neformální aktivity (rozhovor, básnička, písnička, hra za účelem zhodnocení dovedností dítěte apod.),
 • formální část – údaje zadávané do školní matriky.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky:

 • vyplněná a odevzdaná/zaslaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 • věk dítěte,
 • prostorová kapacita – naplňují se dvě třídy prvního ročníku; kapacita třídy – maximální celkový počet žáků v prvním ročníku je - 44 žáků,
 • přítomnost dítěte u zápisu se svým zákonným zástupcem.

Přijímání žáků do jiných ročníků (i v průběhu školního roku):

 1. Projevený zájem o ZŠML formou nahlášení tajemnici ZŠ,
 2. Kapacita žáků v konkrétní třídě, prostorové podmínky třídy a školy, personální kapacity a materiální kapacity,
 3. Pohovor se zákonnými zástupci žáka a se žákem,
 4. Výsledek rozdílových zkoušek – český jazyk, matematika, anglický jazyk, popř. německý jazyk,
 5. Podpis Smlouvy o výuce na příslušný školní rok,
 6. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v ZŠML.

Přijímání žáků do školní družiny:

 1. Kapacita školní družiny je 60 žáků-účastníků (dvě oddělení po 30).
 2. Přijetí do školní družiny není nárokové.
 3. Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněné Přihlášky (vydává vedoucí školní družiny, popř. tajemnice základní školy).
 4. Žáci přihlášení po naplnění maximálního počtu budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity bude tato skutečnost oznámena jejich zákonnému zástupci vedoucí vychovatelkou.
 5. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci, jejichž rodiče jsou zaměstnaní.